Activitats Juny

 xerrada
Durant aquest mes de juny, el Col·lectiu Negres Tempestes ha organitzat dues xerrades al CSA Can Vies: una sobre l’’OLLA i els inicis del MIL i una segona sobre la reforma laboral i la vaga a Mercadona.

El dia 9 de juny, es va realitzar la xerrada de l’’OLLA. Ricard de Vargas-Golarons, exmembre del MIL i l’’OLLA, ens va explicar la història de l’organització que la policia va denominar OLLA i la seva relació amb el MIL. També va aprofitar per atacar la pel·lícula “”Salvador”” que s’estrenarà la propera tardor i recordar que Jean Marc Rouillan (activista d’Action Directe i del MIL) encara és a la presó a l’’estat francès després de complir la pena màxima per no renegar de les seves idees.

 
El divendres següent va ser la xerrada sobre la reforma laboral i la vaga a Mercadona. No va assist ir el representat de la CGT per indisposició. En Jordi Vega de la CNT-AIT però, va fer la xerrada molt formativa, explicant la insignificancia de la reforma en sí dins el marc de les reduccions de drets que mica en mica ens van impossant als treballadors.  També va part icipar José Alberto Uribe, secretari de la secció sindical de CNT-AIT a Mercadona per explicar el per què de la vaga i la situació actual del conflicte.
A més, el diumenge dia 11, alguns membres del Col·lectiu Negres Tempestes vam participar en un debat sobre alliberament nacional i lluita de classes organitzat per la gent de ““La Karniceria””. També van participar membres de l’Assemblea de Joves del Clot. Creiem queva ser un debat molt profitós i que s’’enquadra dins dels nostres objectius de promoure el debat dins del món llibertari perquè aquest accepti l’alliberament dels pobles i la defensa i promoció del català.

Publicat el número 0 de La Rosa dels Vents

Ja hem publicat el número 0 de “La Rosa dels Vents“. La pretensió d’aquest plec de fulls és el que hemLa Rosa dels VentsLa Rosa dels Vents resumit en el subtítol de “Butlletí de debat llibertari als Països Catalans”. Aquells/es que hem participat en la creació d’aquest número hem volgut recollir el desig d’un grup de persones que des de feia tempsparlaven de crear una publicació com aquesta. La pretensió del recull és el de donar espai a grups o persones que hi desitgin publicar documents per al debat.

 

Articles publicats en aquest número:

 

Actualitat

– Situació a les presons dels Països Catalans.

 

Col·laboracions

– Els països existeisen de debò? (Matthew Tree, escriptor).

– “Salvador” la pel·lícula sobre Puig-Antich: molt més que una violació de la memòria històrica (Ricard de Vargas-Golarons, ex-MIL).

 

Lluites

–  Les garrofes i on s’hi cullen (Antoni Alarcon, sindicalista).

 

Lectures

– Pàtria i nacionalitat (Mijail Bakunin).

 

El Nostre Passat 

– La fàbrica (vida a les fàbriques barcelonines del segle XIX

Presentació Rosa dels Vents

Entre les vostres mans teniu el número 0 de “La Rosa dels Vents”. La pretensió d’aquest plec de fulls és el que hem resumit en el subtítol delogo Rosa dels Vents “Butlletí de debat llibertari als Països Catalans”. Aquells/es que hem participat en la creació d’aquest número hem volgut recollir el desig d’un grup de persones que des de feia temps parlaven de crear una publicació com aquesta. La pretensió del recull és el de donar espai a grups o persones que hi desitgin publicar documents per al debat.

Hem intentat crear uns apartats suficientment genèrics, però alhora definitius, com per a facilitar-ne la lectura, estructurant-ne els continguts. Aquests apartats, que veieu acotats a la columna de l’esquerra són doncs:
Editorial: Pretendrà explicar la visió de la gent que forma part de la redacció habitual de la publicació sobre diferents temes que es creguin oportuns.
Actualitat: On apareixeran articles referents a temes que per un motiu a altre formen part del present i que veiem interessants d’explicar.
Col·laboracions: Un apartat genèric on anirem incloent intervencions de gent aliena a l’editorial del butlletí, però que tenen coses a dir prou interessants com per a ésser publicades en les nostres pàgines.
Lluites: En aquesta secció volem fer sentir les preocupacions de diferents lluites temàtiques i/o sectorials.
Lectures: Pretén recollir texts de lectura recomanada que poden servir com a fonaments per a debats o d’ampliació del coneixement personal.
Humor: Per a sobreviure a tanta lectura reflexiva, donem una mica d’espai a l’esbargiment mental amb un petit racó humorístic.

El nostre passat
: Un repàs a diferents moments de la història dels Països Catalans, des de les lluites obreres a biografies personals, etc.
Agenda: Llistat dels actes que s’esdevindran en coneixement nostre.
Un cop feta aquesta mínima presentació només ens queda convidar-vos a participar d’aquest projecte, encara que només sigui enviant-nos els teus articles, cartes i/o reflexions. El nostre contacte és: rosadelsvents(arroba)gmail.com

Això és una prova

Això d’aquí és una prova. He afegit aquest text amb categoria “noticies” i a la secció “noticies”. Espero que vagi bé.

 

6. En consecuencia, abandono absoluto de todo lo que se llama derecho histórico de los Estados; todas las cuestiones relativas a las fronteras naturales, políticas, estratégicas, comerciales, deberán ser consideradas en lo sucesivo como pertenecientes a la historia antigua y rechazadas con energía por todos los adherentes de la Liga.

7. Reconocimiento del derecho absoluto de toda nación, grande o pequeña, de todo pueblo, débil o fuerte, de toda provincia, de toda comuna a una completa autonomía, siempre que su constitución interior no sea una amenaza y un peligro para la autonomía y la libertad de los países vecinos.

 

Aquesta part d’acíés el cos de la noticia… mola, eh?

 

Estamos contentos al poder declarar que este principio ha sido unánimemente aclamado por el Congreso de Ginebra. La misma Suiza, que por lo demás lo practica hoy con tanta dicha, se adhirió a él sin restricción alguna y lo aceptó en toda la amplitud de sus consecuencias. Por desgracia, en las resoluciones del Congreso ese principio ha sido muy mal formulado y no se encuentra sino indirectamente mencionado, al principio, con ocasión de la Liga que debemos establecer y más abajo en relación con el periódico que debemos redactar bajo el nombre de los Estados Unidos de Europa, mientras que según nosotros habría debido ocupar el primer puesto en nuestra declaración de principios.

Es una laguna muy molesta y que debemos apresurarnos a colmar. Conforme al sentimiento unánime del Congreso de Ginebra, debemos proclamar:

1. Que para hacer triunfar la libertad, la justicia y la paz de las relaciones internacionales de Europa, para hacer imposible la guerra civil entre los diferentes pueblos que componen la familia europea, no hay más que un medio: constituir los Estados Unidos de Europa.

2. Que los Estados Unidos de Europa no podrán formarse jamás con los Estados tales como están constituidos hoy, vista la desigualdad monstruosa que existe entre sus fuerzas respectivas.

3. Que el ejemplo de la difunta Confederación Germánica ha probado de una manera indiscutible que una confederación de monarquías es risible; que es impotente para garantizar la paz y la libertad de los pueblos.

4. Que ningún Estado centralizado, burocrático y por eso mismo militar, aunque se llame republicano podrá entrar seria y sinceramente en una confederación internacional. Por su constitución, que será siempre una negación abierta o enmascarada de la libertad, en el interior constituirá, por necesidad, una declaración permanente de guerra, una amenaza contra la existencia de los países vecinos. Fundado esencialmente sobre un acto ulterior de violencia, la conquista, que en la vida privada se llama roto con fractura, -acto bendito por la iglesia de una religión cualquiera, consagrado por el tiempo y por lo mismo transformado en derecho histórico-, y apoyándose en esa divina consagración de la violencia triunfal como sobre un derecho positivo y supremo, todo Estado centralista se presenta por eso como una negación absoluta del derecho de los demás Estados, a quienes no reconoce nunca en los tratados que concluye con ellos más que con un interés político o por impotencia.

 

Presentasao Negres Tempestes (portugais)

Presentação Negres Tempestes

Faze algúm tempo diversas pessoas, com algumas afinidades ideologicas, començamos a falar sobre diversas questaos. Por um lado, das mancances ideologicas dos diferentes colectivos, das contradiçaos na sua luita antiimperialista. Por, outro do erronio estereotipo que faze que uma parte importante das pessoas organizadas tenden a pensar que una boa “indepe” quer a consecuçao d’um estado, com o que isto implica d’autoritarismo, i que uma boa “anarka” menospreza a cultura e a lingua desde um falso internacionalismo. Seriam os topicos “Independença é fascismo” o “Anarquismo é espanholismo”. Frases sem senso que nao resolven nada e que permetem seguir com adjudicaçoes de rols e de falsos topicos que impeden a as pessoas pensar por si mesmas.

Desde ista perspectiva, istas pessoas que vem a necessidade de destruir o sistema imperante (o estado com a fonamento da a autoritade, a repressao e a explotaçao economica), conscientes da importança da cultura nas relaçaos e no canvio das mentalidades essencialistas/dogmàticas que nao ven mais que a eles mesmos, pretedemos explicar que nem cremos em dogmas, nem estados, nem fronteiras (nem as reais nem as imposadas) nem nada que este sobre o ser humano. Iste grupo, nada homogenio, quer explicar as cosas tal com cre que deberian ser, sem que ninguem nos diga si somos isto o aquelo, aclarando que por sobre de tudo deixamos as etiquetas per aquelos que las queran chevar, per aquelos que cren haver luitado em no se que barricada d’alguma guerra, o que matarem a no sé que dragao em una mística edat…

No pensamos estar por sobre du beim o du mal, no nos planteamos ser mais ou menos revolucionàrios do que ninguem, no aspiramos a ser uma avantguarda o referente. A nossa intençao é so demostrar que muitas veces as cosas no són como nos han explicado, que no é necessario deixar-se chevar pelo blanco o pelo negro imposado por unos e outros. Nas luitas por canviar aquilo próximo preferemos acercar-nos a as cosas vizinhas en vez de que elas acerquen-se a nos, no pretendemos canviar aquilo que conhecemos, sinó que la chente sepa que hay mais mundos, mais maneiras de ver as cosas.

Com ista falta de vontade de chegar a ser mais do que somos, decidírem reunir-nos e aprofundar nas nossas ideas. A partir d’aquí queremos explicar como vemos iste mundo e como colaborar para facerlo um pouquinho mais respirable (quanto menos no nosso entorno) e facilitar o debate para fazerlo possible.

Assim nasce Negres Tempestes, um “colectivo”, que no seu ambito de relaçaos intentara romper com todos os esquemas preexistentes. Nos organiçamos de forma assembleària, de maneira que o debate das diferentes ideas nos cheve ao consenso. Desde o nosso punto de vista e a unica forma pela qual podemos falar de democracia ja que es veram representadas as multiples opiniaos que se den. Ista e a nossa base ideologica, la que nos define. Consideramos-nos anticapitalistas e antiimperialistas, entendendo istos dos postulados como dos pontos irrenunciables e inseparables. Anticapitalistas para crear um entorno donde a consciència da opressao social e econòmica cheve ao coneixemento da realidade que nos escondem e a la reflexao e ao debate per canviar-la. Antiimperialistas para dar voz a os povos, e as suas indivídues, na luita pela sua liberaçao o pela sua simples existença.

A nossa intençao é ser nos messmos e no definir-nos en funçao do que pense o face a resta. Temos claro que a consecuçao da libertade a tudos os niveis parte de nos, en tanto que indivíduas o colectividades.

Per contactar, reflexionar, debatre nos podes trobar tudos os domingos al CSA Can Vies, C/ Jocs Florals, núm. 42. Sants.

Também temos um correo electronico; negrestempestes(a)gmail.com

Negres Tempestes Presentation (english)

Negres Tempestes Presentation

Some time ago different people, with certain ideologic affinity, started to talk about some questions. On the one hand, there is the ideologic lack of different collectives, the contradictions in their antiimperialist fight. On the other hand, the wrong stereotype that makes an important part of the organized people tend to think that an independentist wants the attainment of a state, with the authoritarianism it implies, and that every anarchist despises the own culture and language, in our case the Catalan one, from a false internationalism. It would be the case of the most used: “Independence is fascism” or “anarchism is love of Spain”. Sentences without any meaning that do not solve anything and that allow people to continue using roles and false clichés that hinder people from thinking by themselves.

From this perspective, those of us who see the necessity to destroy the ruling system (the state as a basis of authority, repression and economic exploitation), are aware of the importance of the culture in the relations and in the change of the essentialist/ dogmatic minds that do not see far from their own, and we seek to explain that we do not believe in dogma, states or borders (neither the real nor the imposed) nor in anything more important than the human being. This group, not homogeneous, wants to explain things as we think they should be, without anyone telling us if we are this or that, clarifying that we leave labels for whoever who wants to carry them, believing having fought in who knows which barricade of a certain war, or having killed who knows which dragon in a mystic age…

We do not think to be over good or evil, we do not intend to be more or less revolutionary than anyone, we do not aim to become vanguard or reference. Our intention is simply to show evidence that many times things are not as we have been told, that it is not necessary to follow the white or black tendencies imposed by different people. In the fights to change the basic things that surround us we prefer to approach them rather than leaving them to approach us. We do not want to change what we know, but to make people know that there are more worlds, more ways to know things.

With this lack of will to be more than we are, we decided to gather and to deepen into our approaches. From here, we would like to explain how we see the world and how to collaborate to make it a place a little bit more breathable (at least in our surrounding) and to help the debate to carry this project out.

In this way is born Negres Tempestes, a “collective” that in in its field of relations will try to break the pre-existing schemes. We are organized in an assembly way, so that the debate of the different ideas takes us to consensus. From our point of view it is the only way from which we can talk about democracy, because the different opinions we are given will be represented. This is our ideological base, the one that defines us. We consider ourselves anti-capitalist and anti-imperialist, understanding these two postulates as two approaches which can never be given up and which are inseparable.

Anti-capitalists in order to create a setting where the consciousness of social and economic oppresion leads to the knowledge of the reality that is hidden from us and to the reflection and debate to change it. Anti-imperialist to give voice to the peoples, and to their individuals in their fight for their freedom or their simple existence.

Our intention is to be ourselves and not to define us according to what the others think or do. We know that the attainment of freedom at all levels starts from ourselves, whether as individuals or collective.

As an internationalist collective we are also interested in having an archive where we can compile texts and materials from other nations who share this fight. You can send us texts and material (posters, stickers, etc.) to: negrestempestes@gmail.com

Presentación Negres Tempestes (castellano)

Presentación Negres Tempestes

Hace tiempo varias personas, con cierta afinidad ideológica, empezamos a hablar alrededor de diversas cuestiones. De una parte, las carencias ideológicas de diferentes colectivos, las contradicciones en su lucha antiimperialista. Por otra parte, el erróneo estereotipo que hace que una parte importante de las personas organizadas tiendan a pensar que una buena “indepe” quiere la consecución de un estado, con el que esto implica de autoritarismo, y que toda buena “anarka” desprecia la cultura y la lengua desde un falso internacionalismo. Sería el muy aliñado “Independencia es fascismo” o “Anarquismo es españolismo”. Frases sin sentido que no resuelven nada y que permiten seguir con adjudicaciones de roles y de falsos tópicos que impiden a las personas pensar por si mismas.

Desde esta perspectiva, estas personas que vemos la necesidad de destruir el sistema imperante (el estado como fundamento de la autoridad, la represión y la explotación económica), conscientes de la importancia de la cultura en las relaciones y en el cambio de las mentalidades esencialistas/dogmáticas que no ven más allá de si mismas, pretendemos explicar que ni creemos en dogmas, ni en estados, ni en fronteras (ni las reales ni las impuestas) ni en nada que esté a bulto del ser humano. Este grupo, nada homogéneo, quiere explicar las cosas tal y como cree que tendrán que ser, sin que nadie nos diga si somos esto o esto otro, aclarando que a bulto de todo dejamos las etiquetas por quienes las quieran traer, que crueen haber luchado a no sé qué barricada de alguna guerra, o que mataron a no sé qué dragón en una mística edad…

No pensamos estar a bulto del bien y del mal, no nos planteamos ser más o menos revolucionarias que nadie, no aspiramos a acontecer vanguardia ni referente. Nuestra intención es simplemente dejar constancia que muchos golpes las cosas no son como nos han explicado que tienen que ser, que no hace falta dejarse traer por el blanco o el negro impuesto por unos y otras. En las peleas por cambiar aquello próximo preferimos acercarnos a las cosas próximas en ninguna parte de que ellas se acerquen a nosotros, no pretendemos cambiar aquello que conocemos, sino que la gente sepa que hay más mundos, más maneras de ver las cosas.

Con esta carencia de voluntad de devenir más del que somos, decidimos reunirnos y profundizar en nuestros planteamientos. A partir de aquí nos gustaría explicar cómo vemos este mundo y como colaborar por hacerlo algo más respirables (al menos en nuestro entorno) y ayudar al debate por llevarlo a cabo. Así nace Negres Tempestes (cast= Negras Tormentas), un “colectivo”, que en su ámbito de relaciones intentará romper con todos los esquemas preexistentes. Nos organizamos de forma asamblearia, de forma que el debate de las diferentes ideas nos traiga al consenso. Desde el nuestro punto de vista es la única forma desde la cual podamos hablar de democracia puesto que se verán representadas las múltiples opiniones que se den. Esta es nuestra base ideológica, la que nos define. Nos consideramos anticapitalistas y antiimperialistas, entendiendo estos dos postulados como dos planteamientos irrenunciables e inseparables. Anticapitalistas por crear un entorno dónde la conciencia de opresión social y económica traiga al conocimiento de la realidad que nos esconden y a la reflexión y al debate por cambiarla. Antiimperialistas por dar voz a los pueblos, y a sus individuas, en la lucha por su liberación o por su simple existencia.

Nuestra intención es ser nosotros mismas y no definirnos en función del que piense o haga el resto. Tenemos claro que la consecución de la libertad a todos los niveles parte de nosotros, en cuanto que individuas o colectividad.

Para contactar, reflexionar, debatir nos puedes encontar cada domingo en el CSA Can Vies, C/ Jocs Florals, núm. 42. Sants.

Presentació Negres Tempestes (català)

Fa temps diverses persones, amb certa afinitat ideològica, vàrem començar a parlar al voltant de diverses qüestions. Per una banda, les mancanceslogo Negres Tempestes ideològiques de diferents col·lectius, les contradiccions en la seva lluita antiimperialista. Per altra banda, l’erroni estereotip que fa que una part important de les persones organitzades tendeixin a pensar que una bona “indepe” vol la consecució d’un estat,amb el que això implica d’autoritarisme, i que tota bona “anarka” menysprea la cultura i la llengua des d’un fals internacionalisme. Seria el molt amanit “Independència és feixisme” o “Anarquisme és espanyolisme”. Frases sense sentit que no resolen res i que permeten seguir amb adjudicacions de rols i de falsos tòpics que impedeixen a les persones pensar per si mateixes.

Des d’aquesta perspectiva, aquestes persones que veiem la necessitat de destruir el sistema imperant (l’estat com a fonament de l’autoritat, la repressió i l’explotació econòmica), conscients de la importància de la cultura en les relacions i en el canvi de les mentalitats essencialistes/dogmàtiques que no veuen més enllà de si mateixes, pretenem explicar que ni creiem en dogmes, ni en estats, ni en fronteres (ni les reals ni les imposades) ni en res que estigui per damunt de l’ésser humà. Aquest grup, gens homogeni, vol explicar les coses tal com creu que haurien de ser, sense que ningú ens digui si som això o això altre, aclarint que per damunt de tot deixem les etiquetes per qui les vulguin portar, que creuen haver lluitat a no sé quina barricada d’alguna guerra, o que mataren a no sé quin drac en una mística edat… No pensem estar per damunt del bé i del mal, no ens plantegem ser més o menys revolucionàries que ningú, no aspirem a esdevenir avantguarda ni referent. La nostra intenció és simplement deixar constància que molts cops les coses no són com ens han explicat que han de ser, que no cal deixar-se portar pel blanc o el negre imposat per uns i altres. En les baralles per canviar allò proper preferim acostar-nos a les coses properes enlloc de que elles s’acostin a nosaltres, no pretenem canviar allò que coneixem, sinó que la gent sàpiga que hi ha més móns, més maneres de veure les coses.
 
Amb aquesta manca de voluntat d’esdevenir més del que som, decidírem reunir-nos i aprofundir en els nostres plantejaments. A partir d’aquí ens agradaria explicar com veiem aquest món i com col·laborar per fer-lo una mica més respirable (almenys en el nostre entorn) i ajudar al debat per portar-ho a terme.

Així neix Negres Tempestes, un “col·lectiu”, que en el seu àmbit de relacions intentarà trencar amb tots els esquemes preexistents. Ens organitzem de forma assembleària, de manera que el debat de les diferents idees ens porti al consens. Des del nostre punt de vista és l’única forma des de la qual podem parlar de democràcia ja que es veuran representades les múltiples opinions que es donin. Aquesta és la nostra base ideològica, la que ens defineix. Ens considerem anticapitalistes i antiimperialistes, entenent aquests dos postulats com dos plantejaments irrenunciables i inseparables. Anticapitalistes per crear un entorn on la consciència d’opressió social i econòmica porti al coneixement de la realitat que ens amaguen i a la reflexió i al debat per canviar-la. Antiimperialistes per donar veu als pobles, i a les seves indivídues, en la lluita pel seu alliberament o per la seva simple existència. La nostra intenció és ser nosaltres mateixes i no definir-nos en funció del que pensi o faci la resta. Tenim clar que la consecució de la llibertat a tots els nivells parteix de nosaltres, en tant que indivídues o col·lectivitat.

Per contactar, reflexionar, debatre ens pots trobar cada diumenge al CSA Can Vies, C/ Jocs Florals, núm. 42. Sants.